gujarati adult jokes | ADULT JOKES - gujrati adult joke

Category

Top 500+ Jokes in Gujarati, Gujarati Jokes, ગુજરાતી જોક્સ – JokeScoff gujrati adult joke


વધુ જોક્સ અને એ પણ ગુજરાતીમાં, Gujarati More jokes, જેવા કે દેશી, હસી મજાક, સંતા બંતા અને પુખ્તવયના પણ. તમારી પસંદગીના ગુજ્જુ કાર્ટુન્સ, ચુટકુલા સહિત ઘણું બધુ.. gokesujarati.

gujarati adult jokes સિંહ નો દીકરો મગન: એય, મારી સાથે માથાકૂટ ન કર, તને નહિ ખબર હોય, હું સિંહ નો દીકરો છું.

Enjoy top of the Gujarati Jokes in English. Some of the best ones from around the world. Read, enjoy and share these Gujarati jokes.

Visit advanced Gujarati jokes in Hindi, best collections of Gujarati Jokes on jokesstudio.com.